Вимоги до статей

1. Наукова стаття повинна містити виклад проміжних або кінцевих результатів наукової роботи, висвітлювати конкретне питання за темою дисертації чи наукового дослідження, відображати науковий пріоритет автора. Наукова публікація подається до друку в завершеному й літературно опрацьованому вигляді відповідно до вимог наукового стилю.

2. У написанні статті необхідно дотримуватися правил:

 • слід уникати стилю наукового звіту чи науково-популярної статті;
 • недоцільно ставити риторичні запитання; мають переважати розповідні речення;
 • цитати в статті використовуються дуже рідко; необхідно зазначити основну ідею, а після неї в дужках указати прізвище автора, який уперше її висловив;
 • усі посилання на авторитетних учених подаються на початку статті, основний обсяг статті присвячується викладу власних думок; для підтвердження достовірності своїх висновків і рекомендацій не слід наводити висловлювання інших учених, оскільки це свідчить, що ідея дослідника не нова, була відома раніше і не підлягає сумніву.

СТРУКТУРА ПУБЛІКАЦІЇ:

1. Індекс УДК (Універсальний десятковий класифікатор) «напівжирним» шрифтом;

2. Інформація про автора (співавторів) (розгорнуті, вирівнювання по правому краю, напівжирний шрифт, 12  пт, інтервал 1):

 • прізвище, ім’я автора(ів);
 • науковий ступінь, учене звання;
 • посада, місце роботи (назва установи у називному відмінку); 
 • місто, країна;
 • ORCID ID автора (реєстрація на сайті – https://orcid.org/register; (профіль повинен бути заповнений та відкритий для перегляду громадськості);

3. НАЗВА СТАТТІ (великими літерами, «напівжирним» шрифтом, з вирівнюванням по центру українською мовою), що відбиває її головну ідею, думку (якомога менше слів, краще – до десяти);

4. Анотація (не менше 1800  знаків), ключові слова (5-10 слів) українською мовою виконується курсивом;

5. Основний текст статті, що має такі структурні елементи (в тексті їх назви потрібно виділити напівжирним шрифтом):

ВСТУП

 • Постановка проблеми, її зв’язок з важливими завданнями;
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, виокремлення невирішених її частин;
 • Методи (методологія) виконання дослідження

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ

6. Список використаних джерел оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»: розміщується в кінці роботи на окремій сторінці на мові оригіналу. Він надає інформацію, необхідну для того, щоб знайти і отримати будь-яке джерело, процитоване в тексті документа. Кожне джерело, процитоване в роботі має з’явитися у списку використаних джерел. Так само, кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим у тексті роботи. Джерела в переліку посилань організовуються в алфавітному порядку; список використаних джерел рекомендується складати не більше як з 30 найменувань: назви книг, журналів зазначаються без скорочень. Приклади оформлення списку використаних джерел

7. Після «Списку використаних джерел» подається тема статті, відомості про автора, анотація (не менше 1800 знаків) та ключові слова (5-10) англійською мовою. Далі – транслітерація.

 • Для транслітерації рекомендуємо використовувати сайт: http://translit.kh.ua/;
 • Прізвище та ім’я автора(ів) статті англійською мовою виконується жирним шрифтом;
 • Назва статті англійською мовою (великими літерами, жирним шрифтом з вирівнюванням по центру);
 • Анотація, ключові слова англійською мовою виконуються курсивом.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СТОРІНОК СТАТТІ МАЄ БУТИ НЕ МЕНША ЗА 20000 ЗНАКІВ ОСНОВНОГО ТЕКСТУ
(без анотацій і списку використаних джерел)

Технічні вимоги до оформлення статті:

Стаття повинна бути набрана в текстовому редакторі MS Word 97-2003 шрифтом 14, Times New Roman через міжрядковий інтервал – 1,5, без табуляцій і переносів. Параметри сторінки: формат А 4, орієнтація – книжкова, поле зверху – 2,0 см, знизу – 2,0 см, зліва – 2,0 см, справа – 2,0 см. Абзацний відступ – 1,25 см.
По тексту використовуються заокруглені дужки. Необхідно використовувати однотипні лапки (" "). Загальна кількість ілюстрацій (креслень, фотокопій, графіків. малюнків, штрихових ескізів тощо), таблиць не повинна перевищувати трьох (ілюстрації і таблиці входять до загального обсягу статті). Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та пронумеровані, всі елементи окремої ілюстрації повинні бути згруповані в один об’єкт, якщо вони зроблені як малюнок MS Word. Не допускаються кольорові та фонові рисунки.

Увага! Статті з використанням комп’ютерного перекладу не приймаються.

Авторські оригінали, що не відповідають зазначеним вимогам, не приймаються до розгляду. Рукописи підлягають додатковому редакційному рецензуванню. Прорецензована стаття може бути повернена автору на доопрацювання. Статті друкуються в авторській редакції. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, зі збереженням головних висновків і авторської стилістики. Про рекомендацію статті до друку та вартість публікації редакція повідомляє авторів додатково. Відхилений оригінал авторові не повертається.

Автор статті повністю відповідає за достовірність викладених фактів, цитат, посилань, про що він стверджує своїм підписом на звороті останньої сторінки, вказавши: вичитано, вивірено, відредаговано, дата, підпис.
Всі статті будуть перевірені програмою антиплагіату.

Статті друкуються після оплати вартості публікації. Оплату публікації з розрахунку 45 грн. за 1 стор. прохання надсилати тільки після підтвердження про прийняття статті до публікації.

Кошти за публікацію та пересилку збірника, надсилати поштовим переказом на адресу: 04074, м. Київ, вул. Бережанська, 5, АРТ АКАДЕМІЯ імені Сальвадора Далі, на ім’я Кашпуренко Світлани Володимирівни. Про переказ просимо повідомити за телефоном (097)262-94-93, (095)699-60-01. Вартість 1-ї сторінки – 45 грн., вартість пересилки – 40 грн.

До редколегії збірника надсилаються такі матеріали:
1. Стаття, оформлена згідно з наведеними вимогами, у роздрукованому вигляді (додаток 1).
2. Електронний варіант (прохання файл називати прізвищем першого автора англійською мовою): у форматі Word 97-2003 на інформаційному носії або на e-mail: ljudmilabazyl@gmail.com
3. На окремому аркуші українською мовою подається заявка (додаток 2) з відомостями та з підписами автора (усіх співавторів) про те, що надіслана стаття не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань.
4. Витяг із засідання кафедри або лабораторії про рекомендацію статті до друку.
5. Для авторів без вченого ступеня рукопис супроводжується рецензією кандидата (доктора) наук.
6. В окремому файлі надсилається реферат статті англійською мовою (обсяг 1,5 – 2 сторінки).

Адреса редакції: 04074, м. Київ, вул. Бережанська, 5, АРТ АКАДЕМІЯ імені Сальвадора Далі.
Сайт збірника: https://zbirnik.mixmd.edu.ua/artedu
Контактний телефон відповідального секретаря: +380677468374