Процедура рецензування та редакційна етика

ПОЛОЖЕННЯ
про рецензування та порядок проходження статей
у збірнику наукових праць
"Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент"

1. Це положення регламентує порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції збірнику наукових праць "Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент".

2. Ціль рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне "сліпе" рецензування).

4. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об'єктивними та неупередженими.

5. У рецензії висвітлюються такі питання:

  • чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
  • чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;
  • чи має зміст статті певну новизну;
  • чи відповідає стаття науковому рівню журналу;
  • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;
  • у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

6. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до «Вимог до статей», які пройшли первинний контроль у редакції.

7. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові на підставах, перерахованих у "Вимогах до статей".

8. При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається випускаючому редактору.

9. Випускаючий редактор надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів) (кодування статті).

10. Закодована стаття надсилається електронною поштою:
а) члену редколегії, відповідальному за науковий напрямок по темі статті;
б) зовнішньому рецензентові.
До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, що мають наукові праці по проблематиці, яка заявлена у статті. Від імені редакції такому вченому направляється лист із проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії. Зовнішній рецензент, як правило, вибирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.

11. Член редколегії та зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму (див. Додаток) і обирають один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано на доопрацювання; не рекомендовано до публікації.

12. У випадку відмови або необхідності доробки рецензент/член редколегії повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.

13. Термін підготовки рекомендацій – протягом двох тижнів з моменту одержання статті.

14. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою випускаючому редакторові.

15. Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакції, що проходить 1 раз на тиждень у складі: головний редактор, заступник головногоредактора, відповідальний за випуск, упорядник. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.

16. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.

17. Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

18. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

19. Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

20. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера журналу, в якому розміщена рецензована стаття.

21. Не рецензуються:
а) статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії журналу;
б) статті, спеціально написані за замовленням редакції.