ІНТЕГРАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАГІСТРІВ У КУРСІ ОСНОВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Олена Костюк НПУ ім. М.П. Драгоманова
Ключові слова: науково-дослідна діяльність студентів, магістратура, дослідницькі компетенції, інтеграція компетенцій

Анотація

Автор розглядає сутність та особливості поступового формування дослідницьких компетенцій у системі сучасної вищої освіти в Україні, їх інтеграцію у курсі основ науково-дослідної діяльності, передбаченого магістерською програмою. Окрему увагу приділено міжпредметним зв`язкам курсу та методичному забезпеченню його викладання.

Посилання

Holovan' M.S. Yatsenko V.V.Sutnist' ta zmist ponyattya «doslidnyts'ka kompetentnist'» / M.S. Holovan', V.V. Yatsenko// Teoriya i metodyka navchannya fundamental'nykh dystsyplin u vyshchiy shkoli: zbirnyk naukovykh prats'. Vypusk UII. – Kryvyy rih: Vydavnychyy viddil NMetAU, 2012. – S. 55-62.

Dol'nikova L. V. Intehratsiya ta systematyzatsiya zmistu fundamental'nykh dystsyplin u vyshchiy shkoli, yak peredumova formuvannya fakhovoyi kompetentsiyi vypusknyka vyshchoyi shkoly / L. V. Dol'nikova // Problemy ta perspektyvy rozvytku ekonomiky i pidpryyemnytstva ta komp"yuternykh tekhnolohiy v Ukrayini : zbirnyk tez za materialamy VIII Naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv, 26-31 bereznya 2012 roku / Natsional'nyy universytet “L'vivs'ka politekhnika”, Instytut pidpryyemnytstva ta perspektyvnykh tekhnolohiy. – L'viv, 2012. – S. 345–348.

Naukovo-doslidna robota v zakladakh osvity: Metodychnyy posibnyk / Ukl. Yu.O.Turanov. V.I.Urus'kyy. – Ternopil': Aston, 2001. – 138s.

Osnovы uchebno-yssledovatel'skoy deyatel'nosty studentov: Ucheb. Dlya studentov sred. ped. ucheb. zavedenyy / Berezhnova E.V., Kraevskyy V.V. – M.: Yzd. Tsentr “Akademyya”, 2005. – 128s.

Satsyk V.I. Suchasni pryntsypy i metody intehratsiyi doslidnyts'koyi komponenty u navchal'nyy protses (S. 108-110) / Vid vykladannya dystsyplin – do osvoyennya nauk: transformatsiya zmistu, tekhnolohiy osvitn'oyi diyal'nosti ta rozvytok pedahohichnoyi maysternosti zb. materialiv nauk.-metod. konf. 31 sichnya 2013 r. – K.: KNEU, 2013 – 531 s. [Elektronnyy resurs]: http://www.edu-trends.info/wp-content/uploads/2014/02/Satsyk_Pages-from-teach_subjects_develop_science.pdf?x47754

Steshenko V. V. Etapy rozvytku problemy mizhpredmetnykh zv"yazkiv. – Zbirnyk naukovykh prats': Aktual'ni problemy inzhenernoyi pidhotovky spetsialistiv u vyshchykh navchal'nykh zakladakh inzhen.-ped. profilyu. – Kharkiv: UIPA 2001. – S.125-127.

Surmin Yu.P. Maysternya vchenoho: Pidruchnyk dlya naukovtsya. – K.: NMTs «Konsortsium z udoskonalennya menedzhment-osvity v Ukrayini», 2006.– 302 s.

Tormasyn S.Y., Puchkov N.P. Orhanyzatsyonno-metodycheskye problemы yntehratsyy kompetentsyy – Voprosы sovremennoy nauky y praktyky

Unyversytet ymeny V.Y.Vernadskoho. – Rezhym dostupa: http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2012/01/22.pdf

Chaychenko N.N. Formuvannya doslidnyts'kykh umin' yak skladovoyi pofesiynykh kompetentnostey osobystosti// Vyshcha shkola: Humanizatsiya navchal'no-vykhovnoho protsesu. - Vypusk LIII. Chastyna II – Slov"yans'k – 2010. – Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gnvp/2010_53_2/13.pdf .

Sheyko V.M., Kushnarenko N.M. Orhanizatsiya ta metodyka naukovo-doslidnyts'koyi diyal'nosti: Pidruchnyk. – 5-e vyd., ster. – K.: Znannya, 2006. – 307s.

Опубліковано
2016-11-30
Як цитувати
Костюк, О. (2016). ІНТЕГРАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАГІСТРІВ У КУРСІ ОСНОВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (11), 133-149. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/103
Номер
Розділ
ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ