№ 11 (2016)

Рекомендовано до друку Вченою радою Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі (протокол №3 від 30 листопада 2016 р.)

Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / МІХМД ім. С. Далі, ІПТО НАПН України ; редкол. : В. Ф. Орлов (голова) – Київ : Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2016. – Вип. 11 – 248 с. – (Серія: Пед. науки).

Опубліковано: 2016-11-30

Весь випуск

ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ