ОСОБЛИВОСТІ ІЛЮСТРУВАННЯ ПІДРУЧНИКІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ З КОНСТРУЮВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ

  • Людмила Денисенко Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі, м.Київ
Ключові слова: ілюстрація до підручника, художнє конструювання підручника, дидактичні вимоги до підручника, підручник з конструювання одягу

Анотація

У статті розглянуті особливості відбору та розробки ілюстрацій для підручників, навчальних посібників з конструювання і моделювання одягу. Обґрунтовано доцільність урахування дидактичних вимог та психологічних особливостей сприйняття зорової інформації у процесі проектування книг з цієї дисципліни. Визначені специфічні функції (вибір масштабу зображення, його міри деталізації, кольору, фону) автора тексту у створенні ескізів та макету майбутнього підручника чи навчального посібника з конструювання і моделювання одягу.

Посилання

Antonov A. V. Ynformatsyya : vospryyatye y ponymanye /A.V.Antonov.– K. : Nauk. dumka, 1988. – 184 s.

Bondar O.V. Problema shkil'noho pidruchnyka u periodychnykh fakhovykh vitchyznyanykh vydannyakh (50-ti r.r. KhKh st. – poch. KhKhI stolittya) : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk: spets. 13.00.01 «Zahal'na pedahohika ta istoriya pedahohiky» / Bondar Olena Valeriyivna; Luhans'kyy natsional'nyy universytet. – Luhans'k, 2011. – 21s.

Yezhova O.V. Konstruyuvannya odyahu: kurs lektsiy / O.V.Yezhova. – 2-e vyd., dopov. – Kirovohrad : Lysenko V.F., 2013. – 172 s. il.

Konstruktyvnoe modelyrovanye odezhdы: uchebnoe posobye dlya vuzov / A.Y.Martыnova, E.H. Andreeva – M. : Moskovskaya hosudarstvennaya akademyya lehkoy promыshlennosty, 2002. – 216 s. yl.

Problemy suchasnoho pidruchnyka: zb. nauk. prats' / Redkol. – K.: Pedahohichna dumka, 2003. – vyp. 3 – 344 s.

Radkevych V.O. Modelyuvannya odyahu: pidruchnyk / V. O. Radkevych. – K. : «Viktoriya». – 2000. – 352 s.: il.

Rыvchyn V. Y. O khudozhestvennom konstruyrovanyy uchebnykov / V. Y. Rыvchyn. – Moskva; Knyha. – 127 s.

Sokolova L. Э. Metodycheskye osnovы otbora yllyustratyvnoho materyala dlya uchebnykov russkoho yazыka (5-9 klassы): avtoref. dys. na soyskanye uchenoy stepeny kand. ped. nauk: spets. 13.00.02. «Teoryya y metodyka obuchenyya (po otraslyam znanyy)» / Sokolova Larysa Эduardovna; Moskva, 1999. – 21 s.

Fransua-Mari Zherar, Ksav"ye Roezh "yer. Yak rozroblyaty ta otsinyuvaty shkil'ni pidruchnyky / Zherar Fransua-Mari, Roezh "yer Ksav"ye, per. z frantsuz'koyi Maryny Marchenko. – K. : K.I.S., 2001. – 352 s.

Sharykova H. V. Dydaktycheskye uslovyya povыshenyya roly yllyustratyvnoho materyala uchebnyka (pry formyrovanyy byolohycheskykh ponyatyy v protsesse yzuchenyya anatomyy): avtoref. dys. na soyskanye uchenoy stepeny kand. ped. nauk: spets. 13.00.02. «Teoryya y metodyka obuchenyya (po otraslyam znanyy)» / Sharykova Halyna Vladymyrovna; .Moskva, 1997. – 19 s.

Опубліковано
2016-11-30
Як цитувати
Денисенко, Л. (2016). ОСОБЛИВОСТІ ІЛЮСТРУВАННЯ ПІДРУЧНИКІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ З КОНСТРУЮВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (11), 188-201. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/106
Номер
Розділ
ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ