СУЧАСНІ КОНЦЕПТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  • Валентина Радкевич ІПТО НАПН України
Ключові слова: професійна освіта, професійно-художня освіта, фахівці художнього профілю, неперервна професійна освіта, аксіологічний підхід, компетентнісний підхід, діяльнісно-розвивальне навчання

Анотація

У статті визначено й теоретично обґрунтовано актуальні концепти професійно-художньої освіти в Україні. Зважаючи на соціокультурну значущість неперервної професійної освіти, недостатню розробленість концептуальних засад становлення зазначеної галузі з урахуванням запитів цивілізаційного розвитку української нації, схарактеризовано пріоритетні напрями професійно-художньої освіти в Україні в єдності провідних методологічних підходів, зокрема, гуманістичного, особистісного, діяльнісно-розвивального, аксіологічного, культурологічного, компетентнісного тощо. Доведено, що практична реалізація ідей означених підходів сприятиме модернізації професійно-художньої освіти як важливої складової культурного розвитку особистості відповідно до її нахилів, здібностей, можливостей, а також потреб суспільства у високоосвічених, творчих і професійно-компетентних майбутніх фахівцях художнього профілю.

Посилання

Belukhyn D. A. Lychnostno-oryentyrovannaya pedahohyka v voprosakh y otvetakh : ucheb. posobye / Dmytryy Alekseevych Belukhyn. – Moskva : Moskovsk. psykholoho-sotsyal'nыy yn-t, 2006. – 307 s.

Estetychne vykhovannya : dovidnyk / [uporyad. : Volodymyr Ivanovych Mazepa, Andriy Vilenovych Azarkhin, Vilen Serhiyovych Hors'kyy ta in]. – Kyyiv : Politvydav Ukrayiny, 1988. – 212 s.

Zyazyun I. A. Krasa pedahohichnoyi diyi : navch. posib. dlya vchyteliv, aspirantiv, stud. ser. ta vyshch. navch. zakl. / I. A. Zyazyun, H. M. Sahach. – Kyyiv : Ukrayins'ko-fins'kyy instytut menedzhmentu i biznesu, 1997. – 302 s.

Zyazyun I. A. Suchasna osvita u konteksti humanistychnoyi filosofiyi / Ivan Zyazyun // Dialoh kul'tur : Ukrayina u svitovomu konteksti : filosofiya osvity : zb. nauk. pr. / [nauk. redkol. : I. Zyazyun ta in]. – L'viv, 1999. – Vyp. 4. – S. 5-12.

Kremen' V. H. Filosofiya lyudynotsentryzmu v stratehiyakh osvitn'oho prostoru : monohrafiya / V. H. Kremen'. – Kyyiv : Ped. dumka, 2009. – 520 s.

Nychkalo N. H. Neperervna profesiyna osvita : filosofs'ko-pedahohichnyy aspekt / N. H. Nychkalo // Profesiyno-mystets'ka shkola u systemi natsional'noyi osvity : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., 1-3 zhovtnya 2008 r., Mala Bilozirka Zaporiz'koyi obl. – Kyyiv ; Chernivtsi, 2008. – S. 13-22.

Novykov A. M. Postyndustryal'noe obrazovanye / Aleksandr Mykhaylovych Novykov. – Moskva : Эhves, 2008. – 136 s.

Radkewycz W. Kulturologiczne zasady kształcenia zawodowego we współczesnej szkole zawodowej / W. Radkewycz // Monografsczna seria wydawnicza – Biblioteka Pedagogiki Pracy Redaktor naukowy: prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Ukazuje siẹ od 1987 r. Łączinie. – St. 234-238.

Romenets' V. A. Vchynok i svit lyudyny / V. A. Romenets' // Osnovy psykholohiyi : pidruch. dlya stud. vyshch. navch. zakl. / za red. O. V. Kyrychuka, V. A. Romentsya ; Mizhnarodnyy fond «Vidrodzhennya». – 2-he vyd., stereotyp. – Kyyiv, 1996. – S. 383-402.

Sotsial'no-psykholohichnyy slovnyk / [avt.-uklad. V. M. Halyts'kyy, O. V. Mel'nyk, V. V. Synyavs'kyy]. – Kyyiv : DUZU, 2004. – 247 s.

Tvorchist' i tekhnolohiyi v naukovykh doslidzhennyakh neperervnoyi profesiynoyi osvity : [nauk. vyd.] / za zah. red. S. O. Sysoyevoyi. – Kyyiv : KIM, 2008. – 424 s.

Khutorskoy A. V. Sovremennaya dydaktyka : [ucheb. dlya vuzov] / A. V. Khutorskoy ; hl. red. E. Strohanova. – Sankt-Peterburh : Pyter, 2001. – 536 s.

Yakymanskaya Y. S. Lychnostno oryentyrovannoe professyonal'noe obrazovanye / Yrayda Serheevna Yakymanskaya. – Ekaterynburh : Ural'skyy hos. prof.-ped. un-t, 1998. – 126 s.

Опубліковано
2017-11-30
Як цитувати
Радкевич, В. (2017). СУЧАСНІ КОНЦЕПТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (11), 5-21. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/90
Номер
Розділ
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ