ЕТИКО-ЕСТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

  • Мирослава Вовк ІПООД НАПН України
Ключові слова: фольклор, українська фольклористика, етико-естетичний потенціал, інтердисциплінарність, контекстний підхід, функціональний підхід

Анотація

У статті узагальнено сутність поняття «фольклор» крізь призму сучасних методологічних підходів, які обґрунтовують його етико-естетичний потенціал. Охарактеризовано функції фольклористичних напрямів на основі інтердисциплінарності з позиції їх впливу на естетичний, емоційний, інтелектуальний розвиток людини. З’ясовано, що на сучасному етапі набули обґрунтування положення таких підходів до вивчення фольклору, як: контекстний, комунікативний, функціональний, антропологічний. Доведено, що фольклористика розвивається як антропологічна, інтердисциплінарна наука, яка вивчає фольклор крізь призму таких напрямів: теорія фольклору, теорія фольклористики, історія фольклору, історія фольклористики, джерелознавство, текстологія, лінгвофольклористика, етномузикознавство, педагогічна фольклористика, бібліографія фольклору і фольклористики, фольклоротерапія.

Посилання

Hlushko M. Pochatky vzhyvannya termina «fol'klor» v ukrayins'kiy nautsi ta yoho znachennya / Mykhaylo Hlushko // Visnyk L'vivs'koho universytetu. Ser. filolohichna. – 2010. – Vyp. 43. – S. 117-131.

Dmytrenko M. K. Ukrayins'ka fol'klorystyka: istoriya, teoriya, praktyka: [monohrafiya] / Mykola Kostyantynovych Dmytrenko. – Kyyiv : Red. chasopysu «Narodoznavstvo», 2001. – 576 s.

Ivanovs'ka O. P. Ukrayins'kyy fol'klor yak funktsional'no-obrazna systema sub"yektnosti: monohrafiya / O.P. Ivanovs'ka. – Kyyiv : EksOb, 2005. – 228 s.

Kychenko O. Fol'klor yak khudozhnya systema: problemy teoriyi / Oleksandr Kychenko. – Drohobych: Kamenyar, 2002. – 218 s.

Kravchyk-Vasylevskaya V. V zashchytu fol'klora, yly dyaloh mezhdu tradytsyey y sovremennost'yu / V. Kravchyk-Vasylevskaya // Zhyv. staryna. – 1996. – # 4 (12). – S. 42-47.

Olczak M. (2009), W poszukiwaniu metod służących realizacji wychowania przez sztukę. (w:) «Przegląd Edukacyjny», Nr 5(72). Łódź, (s.2-6).

Olczak M. (2013), Zasady dydaktyki twórczości. (w:) Uczeń zdolny i jego edukacja. Koncepcje. Badania. praktyka. (red.) M. Jabłonowska. Warszawa, Wydawnictwo Universitas Rediviva, (s. 88-95).

Rekomendatsyy YuNESKO «O sokhranenyy fol'klora» (1989) [Эlektronnыy resurs]. – Rezhym dostupa: http://www.unesco.org. – Zahl. s эkrana. – Yazыk russ.

Rosovets'kyy S. K. Ukrayins'kyy fol'klor u teoretychnomu vysvitlenni: pidruch. dlya stud. vyshchykh navch. zakl. / Stanistav Kazymyrovych Rosovets'kyy. – Kyyiv : Kyyivs'kyy un-t, 2008. – 623 s.

Ruda T. Etnomuzykoznavcha shkola Sofiyi Hrytsy / Tetyana Ruda, Nadiya Shyrokova // Narodna tvorchist' ta etnohrafiya. – 2008. – #3. – S. 4-15.

Rusnak I. Ye. Ukrayins'kyy fol'klor: navch. posib. / Iryna Yevhenivna Rusnak. – Kyyiv : Akademiya, 2010. – 304 s.

Sokil H. Ukrayins'ka fol'klorystyka v Halychyni kintsya KhIKh – pershoyi tretyny KhKh stolittya: istoryko-teoretychnyy dyskurs: [monohrafiya] / Hanna Sokil. – L'viv: LNU imeni Ivana Franka, 2011. – 588 s.

Franko I. Etnolohiya ta istoriya literatury / Ivan Franko // Franko I. Zibr. tvoriv: u 50 t. – Kyyiv : Nauk. dumka, 1981. – T. 29. – S. 273-283.

Chystov K.V. Fol'klor. Tekst. Tradytsyya: sb. st. / K.V. Chystov. – Moskva : OHY, 2005. – 272 s. – (Natsyya y kul'tura. Novыe yssledovanyya. Fol'klor).

Опубліковано
2016-11-30
Як цитувати
Вовк, М. (2016). ЕТИКО-ЕСТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (11), 63-81. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/97
Номер
Розділ
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ