СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ

  • Алла Максимова Мистецькbq інститут художнього моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі
Ключові слова: проектна культура, професійна підготовка дизайнера, структурна модель, графічний дизайн

Анотація

У статті розкрито зміст поняття «проектна культура», представленo структурнy модель розвитку проектної культури майбутнього дизайнера у вищій професійній школі, розроблені критерії, показникі, компоненти та рівні.

Посилання

Veselova Yu. V. Rol' dyzayn-proektyrovanyya v razvytyy mыshlenyya studentov / Yu. V. Veselova // Fylosofyya obrazovanyya. – Spetsvыp. 2. – Novosybyrsk, 2006. – S. 316-321.

Danylenko V. Ya. Dyzayn: pidruchnyk / V. Ya. Danylenko. – Kharkiv : KhDADM, 2003. – 320 s.

Papanek V. Dyzayn dlya real'noho myra / V. Papanek. – Moskva : D.Aronov, 2010. – 416 s.

Prusak V. F. Metodolohichni pidkhody do pidhotovky dyzayneriv u vyshchykh navchal'nykh zakladakh / V. F. Prusak // Naukovi zapysky NPU imeni M. P. Drahomanova. – Vyp. 61. – 2006. – S. 131-138.

Runhe V. F. Ystoryya dyzayna, nauky y tekhnyky: ucheb. posobye / V. F. Runhe – Moskva : Arkhytektura-S, 2006. – T. 1 – 368 s.

Sydorenko V. F. Dyzayn kak proektnaya deyatel'nost' / V. F. Sydorenko // Tekhnycheskaya эstetyka. – # 8. – Moskva : 1977.

Опубліковано
2016-11-30
Як цитувати
Максимова, А. (2016). СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ . Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (11), 174-187. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/105
Номер
Розділ
ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ