ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН

  • І. Кучерак Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ
Ключові слова: Кар’єра, професійна кар’єра, кар’єрне зростання, учитель мистецьких дисциплін, перспективи кар’єрного зростання

Анотація

У статті розглянуто проблему реалізації кар’єрного потенціалу майбутніх учителів мистецьких дисциплін, на основі аналізу наукових досліджень конкретизовано зміст поняття «кар’єрне зростання», виокремлено перспективні напрями кар’єрного зростання майбутніх учителів мистецьких дисциплін.

Посилання

Aleksandrova S. A. Stanovlenye kar'erы pedahoha v munytsypal'nom sel'skom rayone / S. Aleksandrova // Chelovek y obrazovanye. – 2009. – # 4. – S. 25-29.

Hryn'ova V. M. Upravlinnya kar’yernym zrostannyam personalu pidpryyemstva : monohrafiya / V. M. Hryn'ova, M. M. Novikova, O. A. Nebylytsya. – Kh. : Vyd. KhNEU, 2013. – 180 s.

Zalkyna N. P., Serheeva M. H. Postroenye professyonal'noy kar'erы v kontekste kompetentnostoho podkhoda: monohrafyya / N. Zalkyna, M. Serheeva. – Kursk. : Rehyonal'nыy fynansovo-эkonomycheskyy ynstytut, 2013. – 207 s.

Kryskovets T. N. Upravlenye professyonal'noy kar'eroy uchytelya: monohrafyya / T. Kryskovets. – Orenburh, 2007. – 144 s.

Kutnyak S. V. Yssledovanye vozmozhnostey kar'ernoho rosta sovremennoho uchytelya / S. Kutnyak // Yzvestyya vыsshykh uchebnыkh zavedenyy. Povolzhskyy rehyon. Humanytarnыe nauky. – 2009.– #1 (9).– S. 92-100.

Lychnost' y professyya: psykholohycheskaya podderzhka y soprovozhdenye / pod red. L. M. Mytynoy. – M. : Akademyya, 2005. – 336 s.

Natsional'na stratehiya rozvytku osvity v Ukrayini na 2012-2021 roky. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf – Zaholovok z ekranu

Odehov Yu. H., Zhuravlev P. V. Upravlenye personalom: uchebnyk / Yu. Odehov, P. Zhuravlev. – M. : Fynstatynform, 1997. – 878 s.

Pidhotovka uchniv PTNZ do planuvannya y realizatsiyi profesiynoyi kar’yery: teoriya i praktyka : monohrafiya / [Alyeksyeyeva S. V., Zakatnov D. O., Orlov V. F. ]; za nauk. red. D. O. Zakatnova. – K. : TOV NVP «Polihrafservis», 2014. – 196 s.

Yarovыkh Yu. V. Kar'ernыy rost pedahoha: typolohyzatsyya, problemы, perspektyvы / Yu. Yarovыkh // Vestnyk THPU. – 2014. – # 5 (146). – 13-17 s.

Опубліковано
2015-09-30
Як цитувати
Кучерак, І. (2015). ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (10), 34-43. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/113
Номер
Розділ
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І КАР'ЄРА