№ 10 (2015)

Рекомендовано до друку Вченою радою Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі (протокол №2 від 30 вересня 2015 р.)

Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / МІХМД ім. С. Далі, ІПТО НАПН України ; редкол. : В. Ф. Орлов (голова) – К. : Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2015. – Вип. 10 – 331 с. – (Серія: Педагогічні науки; Вип. 10).

Опубліковано: 2015-09-30

Весь випуск

ЗМІСТ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: ТРАДИЦІЇ, ДОСВІД, ПОШУК

ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ