ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

  • В. Ковальчук Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: мистецька освіта, інновація, інноваційний розвиток, загальноосвітній навчальний заклад, освітня інновація, механізми інноваційного розвитку мистецької освіти

Анотація

Статтю присвячено осмисленню важливих аспектів проблеми інноваційного розвитку навчальних закладів y контексті трансформацій мистецької освіти; увиразнюється сутність категорії «інноваційний розвиток загальноосвітнього навчального закладу»; виділяються основні напрями державної освітньої політики; визначаються соціокультурні чинники, що дають змогу чітко сформулювати цілі й завдання розвитку сучасної освіти, сутнісні обриси інноваційної школи; пропонується альтернативна класифікація освітніх інновацій; уточнюється мета та механізми інноваційного розвитку системи мистецької освіти.

Посилання

Anhelovsky K. Uchytelya y ynnovatsyy / K. Anhelovsky. – M. : Prosveshchenye, 1991. – 159 s.

Bila knyha natsional'noyi osvity Ukrayiny / T. F. Aleksyeyenko, V. M. Anishchenko, H. O. Ball (ta in.); za zah. red. akad. V. H. Kremenya; NAPN Ukrayiny. – K. : Inform. systema, 2010. – 324 s.

Vashchenko L. M. Upravlinnya innovatsiynymy protsesamy v zahal'niy seredniy osviti rehionu: monohrafiya / L. M. Vashchenko – K. : Vydavnyche ob"yednannya «Tyrazh», 2005. – 380 s.

Danylenko L. I. Teoretyko-metodychni zasady upravlinnya innovatsiynoyu diyal'nistyu v zahal'noosvitnikh navchal'nykh zakladakh: avtoref. dys… d-ra ped. nauk: 13.00.01.- K. : Instytut pedahohiky APN Ukrayiny, 2005 – 47 s.

Entsyklopediya osvity / Akademiya pedahohichnykh nauk Ukrayiny; hol. red. V. H. Kremen'. – K. : Yurinkom Inter, 2008. – 1040 s.

Natsional'na stratehiya rozvytku osvity v Ukrayini na 2012-2025 roky – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu do resursu: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf. – Zaholovok z ekranu.

Osvitniy menedzhment : navch. posib. / za red. L. Danylenko, L. Karamushky. – K. : Shkil'nyy svit, 2003. – 400 s.

Savchenko O. Ya. Derzhavni standarty shkil'noyi osvity i upravlinnya innovatsiynym protsessom / O. Ya. Savchenko – K. : Pedahohichna dumka, 2001. – 156 s.

Siryy Ye. V. Innovatsiynyy rozvytok osvity v Ukrayini: roz·hortannya problemy ta zasadnychi oriyentyry / Ye. V. Siryy [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu do resursu: http://www.socd.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/aktprob.11.65.pdf. – Zaholovok z ekranu.

Sukhomlyns'ka O. V. Istoryko-pedahohichnyy protses: novi pidkhody do zahal'nykh problem / O. V. Sukhomlyns'ka. – K. : «Pedahohichna dumka», 2003. – 68 s.

Fenomen innovatsiyi: osvita suspil'stvo, kul'tura / za red. V. H. Kremenya. – K.: Pedahohichna dumka.– 2008.– 472 s.

Khutorskoy A. V. Pedahohycheskaya ynnovatyka – rыchah obrazovanyya / A. V. Khutorskoy: [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu do resursu: http: // eidos.ru / journal – Zaholovok z ekranu.

Опубліковано
2015-09-30
Як цитувати
Ковальчук, В. (2015). ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (10), 17-33. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/112
Номер
Розділ
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І КАР'ЄРА