ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ДИЗАЙНЕРІВ У КОНТЕКСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

  • О. Фурса Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі, м. Київ
Ключові слова: мистецька освіта, модернізація вищої мистецької освіти, інноваційний тип освітньої установи, неперервна освіта, спадкоємність різних ступенів освіти, актуальна культура

Анотація

У статті йдеться про сучасні тенденції розви¬тку дизайн-освіти, враховується потенціал мистецтва щодо формування уподобань і смаків людини впродовж усього життя. Ідея неперервної освіти реалізується шляхом проектування відповідного мистецького середовища для майбутнього фахівця-дизайнера: створення комплексних навчальних закладів інноваційного типу, що надають якісну мистецьку освіту: від дитячих дизайн-студій до закладів підвищення кваліфікації дипломованих фахівців.

Посилання

Batyshev S. Ya. Professyonal'naya pedahohyka: uchebn. dlya stud., obuchayushchykhsya po pedahohycheskym spetsyal'nostyam. / S. Ya. Batyshev – M. : «Assotsyatsyya» Professyonal'noe obrazovanye, 1999. – 904 s.

Boychuk A. V., Shmal'ko Y. S. Pervыe shahy v dyzayne. / A. V. Boychuk, Y. S. Shmal'ko // Tekhnycheskaya эstetyka. – 1990. - № 9. – S. 11-14.

Eremyna E. Y. Osobennosty upravlenyya professyonal'nыm uchebnыm zavedenyem v systeme neprerivnoy podhotovky эkonomycheskykh kadrov / E. Y. Eremyna. – SPb. : SP6HUЭF, 1997. – 160 s.

Kazakova E. Y. Dyaloh na lestnytse uspekha/ E. Y. Kazakova, A. P. Tryapytsyna. – SP6. : Obrazovanye, 1997. – 160 s.

Kozlova O. H. Metodyka innovatsiynoho poshuku vchytelya: navch.-metod. posibn./ O. H. Kozlova – Sumy: VVP «Mriya – 1» LTD, 1998. – 128 s.

Proekt Zakonu Ukrayiny «Pro dodatkovu osvitu» // Internet-resurs. – Kod dostupu: gska2.rada.gov.ua

Remyzov V. A. Kul'tura lychnosty (tsennostno-myrovozzrencheskyy analyz): monohraf. / V. A. Remyzov. – M. :AHZ Mchs, 2000. – 216 s.

Stepko M. F., Klymenko B. V., Tovazhnyans'kyy L. L. Bolons'kyy protses i navchannya vprodovzh zhyttya: monohraf. / M. F. Stepko, B. V. Klymenko, L. L. Tovazhnyans'kyy – Kharkiv: NTU «KhPI», 2004. – 112 s.

Chelisheva T. V. Neprerivnoe khudozhestvennoe obrazovanye kak tselostnaya obrazovatel'naya systema: avtoref. dys. ... d-ra. ped. nauk: 13.00.01, 13.00.08 / Moskov. hos. otkrit, ped. un-t. – M., 2003. – 48 s.

Shapko V. H. Sotsyolohyya obrazovanyya pered novыmy vыzovamy. / V. H. Shapko // «Kruhliy stol», Sotsyolohycheskye yssledovanyya – 2000. - № 6. – S. 58-66.

Shpil'chak V. A. Dovuzivs'ka dyzayners'ka osvita: problemy i perspektyvy/ V. A. Shpil'chak // Dialoh kul'tur: Ukrayina u svitovomu konteksti. Khudozhnya osvita: Zb. nauk. prats' / Uporyad. i vidp. red. S. O. Cherepanova. – Vyp. 5. – L'viv: Svit, 2000. – S. 365-376.

Опубліковано
2014-12-31
Як цитувати
Фурса, О. (2014). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ДИЗАЙНЕРІВ У КОНТЕКСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (9), 31-46. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/141
Номер
Розділ
АКТУАЛІТЕТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ