ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ У ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • С. Алєксєєва Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ
Ключові слова: професійна самореалізації, самореалізації–новаторство, творча активність, творчий потенціал, професійна спрямованість, професійна ідентифікація

Анотація

У статті розкрито проблему розвитку професійної кар’єри у дизайнерській діяльності, проаналізовано зміст дизайнерської діяльності, визначено основні складові розвитку професійної кар’єри майбутніх дизайнерів. Висвітлено вплив творчої активності, творчого потенціалу, професійної спрямованості та професійної ідентифікації на розвиток професійної кар’єри майбутніх дизайнерів.

Посилання

Abul'khanova-Slavskaya K. A. Deyatel'nost' y psykholohyya lychnosty / K.A. Abul'khanova-Slavskaya. – M: Nauka, 1980. – 335 s.

Artemova O. I. Profesiyna samorealizatsiya osobystosti v suchasnykh umovakh [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://dovira-1558.narod.ru/prof.html

Bondarenko V. V. Perspektyvy rozvytku dyzayners'koyi osvity ta tvorchi zv» yazky dyzayners'kykh shkil / Visnyk Kharkivs'koyi derzhavnoyi akademiyi dyzaynu i mystetstv [Tekst]: zb. nauk. prats' / za red. Danylenka V.Ya. – Kh.: KhDADM, 2009. – 164 s.

Korostыleva L. A. Psykholohyya samorealyzatsyy lychnosty: zatrudnenyya v professyonal'noy sfere. – SPb.: Rech', 2005. – 222 s.

Kudynov S. Y. Samorealyzatsyya kak systemnoe psykholohycheskoe obrazovanye [Elektronnyy resurs] // Relga: Nauchno-kul'torolohycheskyy zhurnal. – №16 (161). – Rezhym dostupu: http://www.relga.ru

Lykhvar V. D. Rozvytok khudozhn'o-tvorchoho potentsialu molodshykh shkolyariv u protsesi obrazotvorchoyi diyal'nosti: Avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.07 / Kherson. derzh. un-t. – Kherson, 2003. – 24 s.

Matyushkyn A. M. Psykholohycheskaya struktura, dynamyka y razvytye poznavatel'noy aktyvnosty // Vopr. psykhol. – 1982. – № 4. – S. 5-17.

Molyako V. O. Psykholohichna teoriya tvorchosti // Obdarovana dytyna. – 2004. – № 6. – S. 2– 9.

Nesterenko H. O. Synerhetychnyy vymir samorealizatsiyi osobystosti v umovakh transformatsiyi suspil'stva: dys. ... kand. filos. nauk: 09.00.03 / H. O. Nesterenko Zaporiz'kyy derzhavnyy universitet. – Zaporizhzhya, 2002. –201 s.

Ryzhova I. S. Dyzayn yak tsinnist': pidkhody do analizu / I.S.Ryzhova //Zbirnyk naukovykh prats'. Humanitarnyy visnyk Zaporiz'koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi. – Zaporizhzhya: ZDIA, 2004. – Vyp. 19. – S.171–190.

Rozova T. N. Vospytanye hotovnosty shkol'nykov k samorealyzatsy v humanyzyrovannoy srede: dys... kand. ped. nauk 13.00.06 / T.N. Rozova -Stavropol'. –1999. –195 s.

Опубліковано
2014-12-31
Як цитувати
Алєксєєва, С. (2014). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ У ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (9), 75-91. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/144
Номер
Розділ
АКТУАЛІТЕТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ