НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА МАЙБУТНІМ МИСТЕЦТВОЗНАВЦЯМ

  • О. Костюк Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м. Київ
Ключові слова: вивчення теорії літератури, вивчення історії літератури, вища школа, підготовка мистецтвознавців

Анотація

Стаття присвячена проблемам викладання літератури у вищій школі, зокрема основних тем розділу «Теорія літератури» та «Історія літератури» з урахуванням професійних інтересів, потреб і труднощів майбутніх мистецтвознавців. Містить аналіз навчального матеріалу, узагальнення досвіду застосування різних методів та прийомів навчання, допоміжних матеріалів для студентів, системи організації самостійної роботи.

Посилання

Aleksyuk A. M. Pedahohika vyshchoyi osvity v Ukrayini: (Istoriya. Teoriya) / A. M. Aleksyuk – K. : Lybid', 1998. – 560 s.

Belen'kyy H. Y., Snezhnevskaya M. A. Yzuchenye teoryy lyteraturы v sredney shkole (5-10 kl): posob. dlya uchytelya / H. Y. Belen'kyy, M. A. Snezhnevskaya – M. : Prosveshchenye, 1983. – 256 s.

Halych O., Nazarets' V., Vasyl'yev Ye. Teoriya literatury / O. Halych, V. Nazarets', Ye. Vasyl'yev – K. : Lybid', 2001. – 488 s.

Hlyebova Yu. A. Metodyka vykorystannya naochnosti v protsesi formuvannya teoretyko-literaturnykh ponyat' v uchniv 5-7 klasiv na urokakh zarubizhnoyi literatury : dys... kand. ped. nauk: 13.00.02 / Natsional'nyy pedahohichnyy un-t im. M. P. Drahomanova. – K., 2006. – 246 s.

Metodyka vykladannya zarubizhnoyi literatury ta teoriyi literatury u vyshchiy shkoli: Prohrama, kontrol'ni pytannya, bibliohrafiya do kursu / ukl. H. M. Telen'ko – Chernivtsi: Ruta, 2007. – 24 s.

Miroshnykova N. O. Vstup do literaturoznavstva: Terminolohichnyy minimum u skhemakh ta vyznachennyakh – K. : Vyd. NPU im. M. P. Drahomanova, 2009. – 72 s.

Miroshnychenko L. F. Metodyka vykladannya svitovoyi literatury v serednikh navchal'nykh zakladakh: pidruchn. / L. F. Miroshnychenko – K. : Vyshcha shkola, 2007. – 415 s.

Moyseyiv I. K. Zarubizhna literatura v lyudynotvorchomu vymiri / I. K. Moyseyiv. – K. : Heneza, 2003. – 256 s.

Nahayev V. M. Metodyka vykladannya u vyshchiy shkoli. navch. posibn. – K. : TsNL, 2007. – 232 s.

Tkachenko A. Mystetstvo slova: Vstup do literaturoznavstva : pidruch. dlya studentiv humanitar. spets.vyshchykh navch. zakl. / A. Tkachenko. – [2-e vyd., vypr. i dopovn.]. – K. : V PID «Kyyivs'kyy universytet», 2003. – 448 s.

Shteynbuk F. M. Metodyka vykladannya zarubizhnoyi literatury v shkoli : navch. posibn. / F. M. Shteynbuk – K. : Kondor, 2007 . – 316 s.

Опубліковано
2014-12-31
Як цитувати
Костюк, О. (2014). НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА МАЙБУТНІМ МИСТЕЦТВОЗНАВЦЯМ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (9), 166-183. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/150
Номер
Розділ
МЕТОДОЛОГІЧНІ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ