ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ИЛИ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ ИСТОРИИ ИСКУССТВ

  • О. Бойко Институт художественного моделирования и дизайна имени Сальвадора Дали, г. Киев
Ключові слова: мистецтво, прикладне мистецтвознавство, галерея, мистецтвознавець, художня культура, виставки, живопис, практика

Анотація

Статтю присвячено аналізу взаємозв’язку теорії та історії мистецтва з його практичним використанням на прикладі виставкової діяльності галереї Глобус. Автором розкрито значущість знань із мистецтвознавства для професійної діяльності галериста. Розглянуто основні тенденції та напрямки виникнення і розвитку науки мистецтвознавства, яка поєднує теорію та історію мистецтва, художню критику, а також прикладне мистецтвознавство. Запропоновано визначення нового явища – прикладного мистецтвознавства, що, на нашу думку, є складовою традиційної історії мистецтв. Пояснено необхідність створення нового напряму мистецтвознавчої науки, описано його функції, визначено роль та місце, окреслено перспективи розвитку та вдосконалення. Досліджено різні види прикладного мистецтвознавства та наведено приклади практичного їх застосування. Охарактеризовано професію практикуючого мистецтвознавеця.

Посилання

Alekseeva V. V. «Chto takoe yskusstvo?» / V. V. Alekseeva. - M. : «Sovet·skyy khudozhnyk», 1991.

Afasyzhev M. N. Yzobrazytel'noe yskusstvo y nauka / M. N. Afasyzhev – M. : Hosudarstvennыy ynstytut yskusstvoznanyya. – SPb. : Aleteyya, 2002. – S. 182.

Bazen Zh. Ystoryya ystoryy yskusstva: Ot Vazary do nashykh dney / Zh. Bazen. / per. s fr.; poslesl. y obshch. red. Ts. H. Arzakanyana. – M. : Prohress-Kul'tura, 1994. – S. 528

Barh M. A. Эpokhy y ydey: Stanovlenye ystoryzma [Tekst]. / M. A. Barh - M.: Mыsl', 1987. S. 348

Burkkhardt Ya. Razmыshlenyya o vsemyrnoy ystoryy [Tekst]. / Ya. Burkkhardt; per. s nem. M.: «Rossyyskaya polytycheskaya эntsyklopedyya» (ROSSPЭN), 2004. – S. 560

Boyko O. V. Yskusstvo habelena – vazhneyshyy komponent v formyrovanyy khudozhestvennoho obraza ynter'era / O.V. Boyko // Visnyk Kharkivs'koyi derzhavnoyi akademiyi dyzaynu i mystetstv. - № 7. - 2014. – S.4-7

Vel'flyn H. Osnovnыe ponyatyya ystoryy yskusstv / H. Vel'flyn. - SPb. : Obrazovanye, 1994. – S. 20.

Vel'flyn H. Ystolkovanye yskusstva [Tekst]. / H. Vel'flyn. / Per. s nem. - M. :Obrazovanye, 1922. – S. 37

Vypper B. Vvedenye v ystorycheskoe yzuchenye yskusstva. – SPb. : Yzd-vo V. Shevchuk, 2010. — 368 s.

Vazary Dzh. Zhyzneopysanyya naybolee znamenytыkh zhyvopystsev, vayateley y zodchykh Polnoe yzdanye v odnom tome [Tekst]. / - Dzhordzho Vazary / per. s ytal. pod red. A. H. Habrychevskoho. - M. : «Yzdatel'stvo Al'fa-knyha», 2008. – S. 1278

Dubova O. B. Mymesys y poyэsys: Antychnaya kontseptsyya «podrazhanyya» y zarozhdenye evropeyskoy teoryy khudozhestvennoho tvorchestva [Tekst]. / O. B. Dubova. - M. : Pamyatnyky ystor. mыsly, 2001. – S. 271

Zys' A. Ya. Na podstupakh k obshchey teoryy yskusstva [Tekst]. / - A. Ya. Zys'. - M. : RAN, 1995. – S. 292

Zedl'mayr H. Yskusstvo y ystyna. Teoryya y metod ystoryy yskusstva. - SPb. : Aksyoma, 2000. – S.77

Kahan M. S. Yskusstvo v systeme kul'turы [Tekst]. / - M. S. Kahan // Sovet·skoe yskusstvoznanye. - M. :1979. - S. 273

Kahan M. S. Yskusstvoznanye y khudozhestvennaya krytyka [Tekst]. / - M. S. Kahan. – SPb. : Petropolys, 2001. - S. 528

Kahan M. Khudozhestvennaya krytyka y nauchnoe yzuchenye yskusstva [Tekst]. / M. S. Kahan – M. : Sovet·skoe yskusstvoznanye, 1977. – S. 239-273

Panofskyy Э. Smыsl y tolkovanye yzobrazytel'noho yskusstva. Stat'y po ystoryy yskusstva. – SPb., 1999. - S. 29.

Mahydovych M. Pole yskusstva kak predmet yssledovanyya [Tekst]. / M. Mahydovych // Novoe lyteraturnoe obozrenye. – 2003. - № 60. – S. 54-69

Опубліковано
2014-12-31
Як цитувати
Бойко, О. (2014). ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ИЛИ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ ИСТОРИИ ИСКУССТВ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (9), 214-227. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/154
Номер
Розділ
ЗМІСТ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ У ВИМІРІ ПАРАДИГМАЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ