ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ХУДОЖНІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • Марина Загорулько
Ключові слова: індивідуалізація освіти, індивідуальний підхід, індивідуальні траєкторії, механізми реалізації індивідуалізації в освітній практиці, студенти художніх спеціальностей, вища освіта

Анотація

В статті розглянуто погляди сучасних вчених на проблему індивідуалізації навчання студентів художніх спеціальностей. Доведено, що за рахунок задоволення потреб студентів щодо вибору змісту та форм організації процесу навчання індивідуальне навчання отримує величезні можливості. Це відображається у виборі власного профілю навчання, навчальних дисциплін, навчальних модулів, предметів або спецкурсів, а також у можливості організації способів та форм навчання, власних індивідуальних темпів просування в освітньому процесі. Таким чином, розвиток індивідуальності студентів художніх спеціальностей в умовах сучасного розвитку педагогічної науки є одним з найбільш вагомих результатів індивідуалізації освітнього процесу у закладі вищої освіти.

Біографія автора

Марина Загорулько

Institute of Pedagogy of the

National Academy of Educational Sciences of Ukraine

Kyyiv, Ukraine

Посилання

Бурлакова Т. В. Индивидуализация профессиональной подготовки студентов в педагогическом вузе. Дис. … на соискание ученой степени д-ра пед. наук : 13.00.08. Шуя, Шуйский ГПУ. 2009. 438 с.

Бурлакова Т. В. Принципы индивидуализации профессиональой подготовки будущих учителей. Педагогика. 2008. № 4 (7). С. 40-44.

Зэер Э. Ф. Психология профессионального образования. Практикум: учеб. пособие для студ. уч. высш. проф. образования. М.: Академия. 2008. 144 с.

Ковалевский И. А. Организация самостоятельной работы студентов. Высш. образование в России. 2000. №1. С. 114-115.

Козлова О. Е. Педагогические и профессиональные основы проєктирования и реализации поэтапного формирования социальной компетентности студентов специальности «Журналистика»: диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.08. Тольятти: ТГУ. 2008. 213 с.

Морозова Д. А. Индивидуализация учебной деятельности студентов в вузе при кредитной системе обучения: научно-методическое пособие. Костанай: КГПИ. 2009. 139 с.

Николаєва С. Ю. Индивидуализация обучения иностранным языкам. Київ: Вища школа. 1987.139 с.

Соколова І. В. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів: автореф. дис. …доктора пед. наук: 13.00.04. Київ. 2008. 44 с.

Спирина Т. А. Совершенствование дидактической подготовки будущего учителя на основе индивидуализации обучения: автореф. дис. канд. пед. наук. 13.00.01 общая педагогика, история педагогики и образования. Красноярск: б. и. 2003. 23 с.

Опубліковано
2024-03-14
Як цитувати
Загорулько, М. (2024). ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ХУДОЖНІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (17), 198-209. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2021-17-13
Номер
Розділ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ