УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ВИШИВКА В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

  • Олена Самборська
Ключові слова: українська народна вишивка, художники (бакалаври) декоративного мистецтва, орнаментальна композиція, декоративна композиція, шви

Анотація

У статті обґрунтовано дидактичні можливості української народної вишивки у підготовці майбутніх художників декоративного мистецтва зі спеціалізації «художній текстиль» під час вивчення дисциплін практичного спрямування. Визначено особливості освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво». Встановлено, що особливий акцент у фаховій підготовці майбутніх художників декоративного мистецтва припадає на вивчення та опанування українських народних технік вишивання. Зокрема, це забезпечується вивченням дисципліни «Робота в матеріалі», яка належить до дисциплін професійної підготовки. Зазначено, що у процесі вивчення дисципліни «Робота в матеріалі» закцентовано увагу на саме українській народній вишивці, яка є важливою духовно-матеріальною спадщиною та художньою цінністю, що виконує естетичну, пізнавальну та комунікаційну функцію та забезпечує спадковість між поколіннями. Набута компетентність у сфері художнього текстилю стане у нагоді під час роботи над мистецькими проєктами, колекціями одягу, авторськими художніми творами (виробами) тощо. З’ясовано, що з метою дослідження орнаментальних форм українського вишивання у змісті програми дисципліни «Робота в матеріалі» передбачено виконання практичних робіт, зорієнтованих на вивчення регіональних особливостей української народної вишивки. Запропоновано зразки виконаних практичних робіт здобувачами вищої освіти та охарактеризовано особливості їх створення. Наголошено на важливості під час вивчення дисципліни «Робота в матеріалі» виконання низки завдань, що передбачають вивчення традиційних швів (як України, так й інших народів світу) та на цій основі створення композицій рослинного характеру та виконання їх в матеріалі. Презентовано результати практичних робіт здобувачів вищої освіти, відтворених у матеріалі. Підсумовано, що для майбутніх художників декоративного мистецтва ознайомлення з українською народною вишивкою та оволодіння основними техніками й прийомами вишивання сприятиме формуванню наукових знань, загальнолюдських цінностей, національної самосвідомості, шанобливого ставлення до культурно-мистецької спадщини українського народу та свого регіону зокрема.

Біографія автора

Олена Самборська

к. п. н., ст. викладач кафедри технологічної та

професійної освіти і декоративного мистецтва,

Хмельницький національний університет,

м. Хмельницький, Україна

 

 

Посилання

Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів : Світ, 1993. 272 с.

Варивончик А. В. Витоки та історична еволюція вишивки як складової традиційного українського одягу. Вісник КНУКІМ. Серія «Мистецтвознавство». К.: КНУКіМ, 2011. Вип. 25. С. 5–16.

Кара-Васильєва Т. В. Українська сорочка Томоріс. К.,1994. 232 с.

Наказ МОН України «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» для першого (бакалаврського рівня вищої освіти) 2019. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/023-obrazotvorche-mistetstvo-dekorativne-mistetstvo-restavratsiya-bakalavr.pdf. (дата звернення 15 березня 2021 року).

Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. К., 2001. Вип. 1. С. 9-22.

Сусак К. Р. Українське народне вишивання. К.: Наук. світ, 2006. 284 с.

Опубліковано
2024-03-14
Як цитувати
Самборська, О. (2024). УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ВИШИВКА В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (17), 210-219. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2021-17-14
Номер
Розділ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ