КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ СТИЛЬОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

  • Чжан Шенвень
Ключові слова: учитель музичного мистецтва, стильова культура виконання музики, критерії та рівні сформованості

Анотація

У статті висвітлюються результати дослідницької роботи з характеристики рівнів сформованості стильової культури виконання музичних творів у майбутніх учителів музичного мистецтва. Розглянуто критерії і показники, за допомогою яких доцільно проводити відповідну діагностику.

За результатами дослідження наведено такі основні критерії сформованості стильової культури виконання музичних творів у майбутніх учителів музичного мистецтва: мотиваційно-когнітивний, аналітико-оцінювальний та інтерпретаційно-творчий.

Мотиваційно-когнітивний критерій застосовується з метою виявлення міри поінформованості майбутніх учителів у стильових напрямах розвитку музичної культури, ступеню розвитку мотивації студентів до пізнання й відтворення у виконанні стильової основи музичних творів; аналітико-оцінювальний - для з’ясування міри здатності майбутніх учителів до адекватного, аргументованого оцінювання і вибору виражальних виконавських засобів при створенні інтерпретації музики відповідно до стильових ознак творчості композитора; інтерпретаційно-творчий – для визначення міри здатності до творчого самовиявлення студента на тлі відтворення стильових ознак творчості композитора.

У статті подано характеристику рівнів сформованості стильової культури виконання музики – високого, середнього і низького, що відрізняються системністю і широтою стильових знань майбутніх учителів музичного мистецтва, відповідністю інтерпретації музики стильовим ознакам творчості композитора, готовністю донести до слухацької аудиторії школярів повноту стильових характеристик композиторської творчості у процесі власного виконання музики.

Підкреслюється актуальність розробки методичних засад формування стильової культури виконання музичних творів у студентів мистецьких факультетів педагогічних університетів.

Біографія автора

Чжан Шенвень

аспірант кафедри педагогіки мистецтва

 і фортепіанного виконавства

факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,

м. Київ, Україна

Посилання

Бабанский Ю. К. Педагогический эксперимент. Введение в научное исследование по педагогике. Москва: Педагогика. 1988. 237 с.

Бондар В. І. Методологія та філософія наукового пізнання: подібність, відмінність, взаємозбагачення. Український педагогічний журнал. 2015. № 1. С. 59 – 68.

Давидов М. А. Виконавське музикознавство: енциклопедичний довідник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. 400 с.

Зайцева А. В. Діалогова стратегія взаємодії у контексті формування комунікативної культури майбутнього вчителя музики. Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. Вип. 121. С. 50-54.

Зязюн І. А. Інтеграційна функція культурної парадигми. Професійно-художня освіта України : зб. наук. пр. Київ; Черкаси, 2008. Вип. 5. С. 3-13.

Мендубаева З. А. Педагогическая диагностика. Критерии и показатели экспертизы учебной книги. Молодой ученый. 2012. № 7. С. 291–299.

Москаленко В. Г. Лекции по музыкальной интерпретации: учеб. пособие. Киев: Клякса,2013. 271 с.

Олексюк О. М. Музична педагогіка: навч. посіб. Київ: Київ. ун-т імені Б. Грінченка, 2013. 248 с.

Отич О. Культурологічна педагогічна парадигма як методологічна основа сучасної освіти. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. Київ, 2010. Вип. 5. С. 232-242.

Поляков А. В. Стилевая компетентность в структуре музыкальной и профессиональной культуры личности будущего учителя музыки. Искусство и художественное образование в контексте межкультурного взаимодействия: мат-лы III междунар. науч.-практ. конф., г. Казань, 19 ноября 2014 г. Казань: Отечество, 2015. С. 204-207.

Семенова Е. А. Критерии и уровни сформированности у студентов технических специальностей вуза информационно-технологической компетентности. Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2016. № 2. С. 118–123.

Усачева О. В. Стилевой подход к содержанию и организации слушания музыки в школе: на материале вузовской подготовки учителя музыки: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Москва, 2008. 174 с.

Хьелл Л. Теории личности. Изд. 3-е. СПб.: Питер, 2014. 608 с.

Шевнюк О. Л. Культурологічна освіта майбутнього вчителя: теорія і практика: монографія. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. 232 с.

Щолокова О. П. Основи професійної художньо-естетичної підготовки майбутнього вчителя: [монографія]. Київ: ВІПОЛ, 1996. 172 с.

Aleksіeіenko-Lemovska L. Diagnostics of Methodological Competence Development of Preschool Teachers. Scientific and Technical Revolution Yesterday Today and Tomorrow. 2020. Р. 731–739.

Braslavskaya O. V., Maksutov A. A. Development of social competence of schools as a modernization module of modern education. Humanitarian Balkan Research. 2019. Т. 3. № 2 (4). С. 8-11.

Еdwards R., Nicoll K. Expertise, competence and reflection in the rhetoric of professional development. British Educational Research Journal. 2013. № 2. Р. 115–131.

Peeters J., Bushati M., Sharmahd N. Towards continuous professional development: Experiencing group reflection to analyse practice. European Journal of Education. 2018. № 53 (1). P. 58–65.

Опубліковано
2024-03-14
Як цитувати
Шенвень, Ч. (2024). КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ СТИЛЬОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (17), 231-242. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2021-17-16
Номер
Розділ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ