ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

  • Лі Ханьцзін Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Ключові слова: фахова підготовка, компетентнісний підхід, культура фахового мислення, майбутні вчителі музики

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан фахової підготовки майбутніх учителів музики. У результаті дослідження встановлено, що одним із пріоритетних напрямів удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів музики є змістово-процесуальна реалізація компетентнісного підходу. Обґрунтовується думка, що запровадження компетентністного підходу сприяє оновленню освітнього процесу у закладах вищої педагогічної освіти у результаті акцентуації способів і механізмів формування й розвитку у студентів здатності практично діяти і творчо застосовувати набуті знання і досвід у майбутній фаховій діяльності.

Посилання

Andrejko O. I. (2012). Konceptual`ni zasady` formuvannya vy`konavs`koyi kul`tury` muzy`kanta v konteksti pedagogichnoyi tvorchosti. Naukovy`j chasopy`s nacional`nogo pedagogichnogo universy`tetu im. M. P. Dragomanova. Seriya 16. Tvorcha osoby`stist` uchy`telya: problemy` teoriyi i prakty`ky` / za red. N. V. Guzij. Ky`yiv: Vy`d-vo NPU im. M. P. Dragomanova. 2012. Vy`p. 18 (28). S. 56–59.

Burgun I. V. (2017). Aktual`nist` zaprovadzhennya kompetentnisnogo pidxodu v osvitnyu prakty`ku [Elektronny`j resurs]. URL: http://www.nbu.gov.ua. (data zvernennya: 26.10.2017)

Verby`czky`j A. A. (2004). Kompetentnostnыj podxod y` teory`ya kontekstnogo obucheny`ya. Mat-lы k chetvertomu zasedany`yu metodol. semy`nara 16 noyab. 2000 g. Moskva : Y`ssledovatel`sky`j centr problem kachestva podgotovky` specy`aly`stov, 2004. 84 s.

Dobry`den` A. (2010). Formuvannya samoosvitn`oyi kompetenciyi majbutn`ogo vchy`telya zasobamy` interakty`vnogo navchannya. Problemy` pidgotovky` suchasnogo vchy`telya: zb. nauk. pracz` Uman. derzh. ped. un-tu im. Pavla Ty`chy`ny` / red. kol.: Pobirchenko N.S. ta in. – Uman`: PP Zhovty`j O.O., 2010. Vy`p. 1. S. 59–65.

Zhukova O. (2010). Proces formuvannya profesijnogo dosvidu majbutnix uchy`teliv molodshy`x klasiv Problemy` pidgotovky` suchasnogo vchy`telya: zb. nauk. pracz` Uman. derzh. ped. un-tu im. Pavla Ty`chy`ny` / red. kol.: Pobirchenko N.S. ta in. Uman`: PP Zhovty`j O.O., 2010. Vy`p. 1. S. 12–18.

Zajceva A. V. (2014). Fenomen vzayemodiyi yak sposib organizaciyi spil`noyi xudozhn`o-tvorchoyi diyal`nosti vy`kladacha i studentiv u procesi muzy`chnogo navchannya. Vy`xovny`j potencial suchasnoyi osvity`: teorety`chni zasady` ta prakty`chni dosyagnennya : mat-ly` Vseukr. nauk.-prakt. konf., 15-16 zhovtnya 2014 r. / NAPN Ukrayiny`, In-t problem vy`xovannya. Ky`yiv, 2014. S. 18-19.

Kodlyuk Ya. P. (2006). Kompetentnisny`j pidxid u pidgotovci majbutnix pedagogiv yak priory`tet modernizaciyi vy`shhoyi osvity`. Profesijni kompetenciyi ta kompetentnosti vchy`telya: mat-ly` region. nauk.-prakt. seminaru. Ternopil`: Vy`d-vo TNPU im. V. Gnatyuka, 2006. C. 10-14.

Kucherenko N. (2010). Texnologiya formuvannya profesijno-pedagogichny`x yakostej vy`kladacha inozemny`x mov vy`shhogo navchal`nogo zakladu Problemy` pidgotovky` suchasnogo vchy`telya: zb. nauk. pracz` Uman. derzh. ped. un-tu im. Pavla Ty`chy`ny` / red. kol.: Pobirchenko N.S. ta in. Uman`: PP Zhovty`j O.O., 2010. Vy`p. 1. S. 24-29.

Linenko A. F. (1993). Gotovnist` yak peredumova tvorchoyi pedagogichnoyi diyal`nosti. Formuvannya tvorchoyi osoby`stosti vchy`telya dlya onovlyuvanoyi nacional`noyi shkoly` : v 2 ch. Uman` : UDPI, 1993. Ch. 1. S. 104-105.

Moroz O. G., Padalka O. S., Yurchenko V. I. (2003). Pedagogika i psy`xologiya vy`shhoyi shkoly`: navch. posibn. / za zag. red. O. G. Moroza. Ky`yiv: NPU im. M. P. Dragomanova, 2003. 267 s.

Oty`ch O. M. (2013). Tvorcha indy`vidual`nist` yak kry`terij pedagogichnoyi majsternosti vchy`telya. Pedagogichna majsternist` akademika Ivana Zyazyuna : zb. nauk. pr. / In-t ped. osvity` i osvity` dorosly`x NAPN Ukrayiny`; [redkol. : N. G. Ny`chkalo (golova) [ta in.]. Ky`yiv, 2013. S. 291-298.

Padalka G. M. (2008). Pedagogika my`stecztva (Teoriya i metody`ka vy`kladannya my`stecz`ky`x dy`scy`plin): monograf. Ky`yiv: Osvita Ukrayiny`, 2008. 272 s.

Troczko G. V. (1997). Teorety`chni ta metody`chni osnovy` pidgotovky` studentiv do vy`xovnoyi diyal`nosti u vy`shhy`x pedagogichny`x navchal`ny`x zakladax: avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. ped. nauk : specz. 13.00.01 «Zagal`na pedagogika ta istoriya pedagogiky`», 13.00.04 «Teoriya i metody`ka profesijnoyi osvity`». Ky`yiv: Insty`tut PPPO APN Ukrayiny`, 1997. 54 s.

Uchy`tel` my`stecz`ky`x dy`scy`plin u dy`skursi pedagogichnoyi majsternosti (2013): navch.-metod. posib. / I. A. Zyazyun, G. G. Filipchuk, O. M. Oty`ch [ta in.]. Berdyans`k : Berdyan. derzh. ped. un-t, 2013. 340 s.

Опубліковано
2017-12-27
Як цитувати
Ханьцзін, Л. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (12), 45-60. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/72
Номер
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ