№ 12 (2017)

Рекомендовано до друку Вченою радою Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі (протокол №4 від 27 грудня 2017 р.)

Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / МІХМД ім. С. Далі, ІПТО НАПН України ; редкол. : В. Ф. Орлов (голова) Київ : Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2017. Вип. 12. 292 с. (Серія: Пед. науки).

Опубліковано: 2017-12-27

Весь випуск

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

СУЧАСНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЯ