ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ НА КАФЕДРІ ЛІТЕРАТУРИ

  • Олена Костюк Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Ключові слова: навчально-дослідницька діяльність, літературна освіта, культурологічна практика

Анотація

Стаття присвячена проблемам професієцентризму, оновлення змісту та організаційних форм, методичного супроводу культурологічної практики майбутніх філологів. Автор розглядає елементи навчальних культурологічних розвідок у контексті літературознавчої підготовки студентів та формування їх дослідницьких компетенцій.

Посилання

Kanarsky`j A. S. Dy`alekty`ka эstety`cheskogo processa / A. S. Kanarsky`j. – K. : [b. y`.], 2008. – 380 s. – (Fy`losofy`ya y` kul`tura). – By`bly`ogr.: s. 371-376.

Sy`lant`eva V. Ly`teratura y` zhy`vopy`s` v kontekste komparaty`vy`sty`ky` : py`sately` y` xudozhny`ky` pery`odov эstety`cheskoj pereory`entacy`y` / V. Sy`lant`eva. – Odessa : «Astropry`nt», 2015. – 336 s.

Sy`soyeva S.O., Galy`cz`ka M.M. Kul`torologiya osvity` yak skladova osvitologiyi //Zbirny`k materialiv Mizhnarodnoyi naukovoyi konferenciyi «1025-richchya istoriyi osvity` v Ukrayini: trady`ciyi, suchasnist` ta perspekty`vy`» 22.05.2014, m. Ky`yiv . – S. 3-13. [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu do dzherela : http://elibrary.kubg.edu.ua/3827/1/S_Sisoyeva_konf_NDL.pdf

Sy`stema elektronnogo navchannya VNZ na bazi MOODLE: Metody`chny`j posibny`k / Yu. V. Try`us, I. V. Gerasy`menko, V. M. Franchuk // Za red. Yu. V. Try`usa. – Cherkasy`. – 220 s.

Suly`mov V.A. Fadeeva Y`.E. Kul`turology`ya v pedagogy`cheskom obrazovany`y` [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu do dzherela : https://cyberleninka.ru/article/n/kulturologiya-v-pedagogicheskom-obrazovanii-novye-osnovaniya-i-vozmozhnye-perspektivy.

Ukrayins`ka ta zarubizhna kul`tura: Navch.-metod. posibny`k dlya samostijnogo vy`vchennya dy`scy`pliny`. – K.: KNEU, 2003. – 367 s. – [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu do dzherela : http://6201.org.ua/files/1/ukr_ta_zar_kulultura.zip

Shul`ga T.Yu. Normaty`vno-pravove zabezpechennya kul`turologichnoyi prakty`ky` studentiv NPU imeni M.P. Dragomanova / T.Yu. Shul`ga // Yednist` navchannya i naukovy`x doslidzhen` – golovny`j pry`ncy`p universy`tetu : zbirny`k naukovy`x pracz` zvitno-naukovoyi konferenciyi vy`kladachiv universy`tetu za 2012 rik, 9-10 lyutogo 2013 roku / ukl. G. I. Voly`nka, O. V. Uvarkina, O. P. Yemel`yanova. – K. : Vy`d-vo NPU imeni M. P. Dragomanova, 2013. – S. 359-361.

Опубліковано
2017-12-27
Як цитувати
Костюк, О. (2017). ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ НА КАФЕДРІ ЛІТЕРАТУРИ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (12), 263-275. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/87
Номер
Розділ
СУЧАСНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЯ