ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ» У СИСТЕМІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Олена Костюк Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Ключові слова: магістратура, методика викладання у ЗВО, дослідницьке навчання

Анотація

Стаття присвячена проблемам формування, методичного супроводу та впровадження до практики дизайнерської освіти дослідницького компоненту. Автор розглядає систему роботи зі студентами з дисципліни «Методика викладання у ЗВО» у контексті формування їх дослідницьких компетенцій та магістерської програми в цілому.

Посилання

Adamova I. Z., Bagry`j K. L. Osobennosty` organy`zacy`y` samostoyatel`noj rabotы studentov v processe vыyavleny`ya y`x tvorcheskogo potency`ala. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald_en/content/download/archive/2015/v2/28.pdf

Akmanaeva D. X. Nauchnaya deyatel`nost` studentov vuza kak faktor povыsheny`ya funkcy`onal`nosty` vыsshego professy`onal`nogo obrazovany`ya. Avtoref… kand. socz. Nauk. - URL: http://cheloveknauka.com/nauchnaya-deyatelnost-studentov-vuzov-kak-faktor-povysheniya-funktsionalnosti-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya

Bely`xova Y` V. Rol` y`ssledovatel`sky`x uny`versy`tetov v vыsshem obrazovany`y` SShA (konecz 70-x - 80-x godы) .- URL: http://cheloveknauka.com/rol-issledovatelskih-universitetov-v-vysshem-obrazovanii-ssha-konets-70-h-80-h-gody#ixzz6NBGNEiOA

Goncharenko S.U. Metody`ka yak nauka Xmel`ny`cz`ky`j: Vy`d-vo XGPK, 2000. 30 s. URL: http://lib.iitta.gov.ua/706565/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%8F%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0.pdf

Metody`ka vy`kladannya u vy`shhij shkoli : navchal`no-metody`chny`j posibny`k / Uklad. : V. I. Kobal`. Mukachevo : Vy`d-vo MDU, 2016. 203 s.

Kozlova G.M. Metody`ka vy`kladannya u vy`shhij shkoli: Navchal`ny`j posibny`k. Odesa: ONEU, rotapry`nt, 2014. 200 s.

Metody`ka vy`kladannya u vy`shhij shkoli: Navchal`ny`j posibny`k / V. V Kaplins`ky`j. Vinny`cya: TOV «Niland LTD», 2015. 224 s.

Kompetenciyi vy`kladachiv vy`shhoyi shkoly` v dobu zmin: diagnosty`ka ta anality`ka (za rezul`tatamy` doslidzhennya v Ky`yivs`komu universy`teti imeni Bory`sa Grinchenka) / Xoruzha L., Bratko M., Kotenko O., Mel`ny`chenko O., Proshkin V.; [za nauk. red. d-ra ped. nauk, profesora L. Xoruzhoyi]. Ky`yiv: Ky`yivs`ky`j un-t imeni Bory`sa Grinchenka, 2018. 92 s. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25384/1/V.Proshkin_KVVSDZ_FITU.pdf

Popady`ch O. O. Doslidny`cz`ke navchannya yak zasib formuvannya vy`robny`chy`x funkcij majbutn`ogo pedagoga vy`shhoyi shkoly`// Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo universy`tetu. 2017. VY`PUSK 1 (40). S. 223-226.

Selevko G. K. Sovremennыe obrazovatel`nыe texnology`y`: uchebnoe posoby`e. M.: Narodnoe obrazovany`e, 1998. 256 s.

Teoriya i metody`ka vy`kladannya v vy`shhij shkoli. Konspekt lekcij z navchal`noyi dy`scy`pliny` [Elektronny`j resurs] : navch. posib. dlya pidgotovky` doktoriv filosofiyi ochnoyi formy` navchannya, yaki navchayut`sya za special`nistyu 133 «Galuzeve mashy`nobuduvannya» / KPI im. Igorya Sikors`kogo; uklad.: I. O. Kazak. Elektronni tekstovi danni (1 fajl: 1,37 Mbajt). Ky`yiv : KPI im. Igorya Sikors`kogo, 2018. 116 s.

Fursa O. O. Tendenciyi rozvy`tku dy`zajn-osvity` v Ukrayini: monografiya / Za naukovoyu redakciyeyu V. F. Orlova. Lugans`k: Vy`d-vo «Noulidzh», 2012. 448 s.

Опубліковано
2020-03-02
Як цитувати
Костюк, О. (2020). ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ» У СИСТЕМІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (15), 87-102. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2020-15-6
Номер
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МИСТЕЦТВА