№ 15 (2020)

Рекомендовано до друку Вченою радою Арт академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі (протокол №6 від 27 лютого 2020 р.).

Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / Арт академія сучасного мистецтва ім. С. Далі, Інститут ПТО НАПН України ; редкол. : В. Ф. Орлов (голова) Київ : Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2020. Вип. 15. 280 с. (Серія: Педагогічні науки).

Опубліковано: 2020-03-02

Весь випуск

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МИСТЕЦТВА