№ 13 (2018)

Рекомендовано до друку Вченою радою Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі (протокол №4 від 28 грудня 2018 р.)

Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / МІХМД ім. С. Далі, ІПТО НАПН України ; редкол. : В. Ф. Орлов (голова) Київ : Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2018. Вип. 13. 245 с. (Серія: Педагогічні науки).

Опубліковано: 2018-12-28

Весь випуск

СУЧАСНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ФОРМИ, ТЕХНОЛОГІЇ, МЕТОДИ І ПРИЙОМИ РОБОТИ