ЗМІСТ КУРСУ «ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

  • Анна Селезньова Хмельницький національний університет
Ключові слова: навчальний курс, зміст, історія мистецтва, художники декоративно-ужиткового мистецтва, підготовка

Анотація

У статті розкрито значення курсу «Історія мистецтва» в процесі фахової підготовки майбутніх художників декоративно-ужиткового мистецтва. Визначено мету та завдання курсу, проаналізовано вимоги до рівня освітніх досягнень студентів з означеного курсу, охарактеризовано тематичний зміст, а також конкретизовано змістове наповнення аудиторної та самостійної роботи студентів. Обґрунтовано, що у відборі дидактичного змісту курсу необхідно керуватися наступними критеріями: оптимальний обсяг навчального матеріалу; професійна значущість навчального матеріалу з різних видів мистецтва; рівень системності вихідних понять; відповідність фактичного матеріалу тенденціям розвитку сучасних видів мистецтва; доступність навчального матеріалу для усвідомлення студентами певної вікової категорії; відповідність дидактичних умов перспективам їх розвитку та виділеному проміжку часу на засвоєння даного навчального матеріалу. Відмічено, що роботу з художнім надбанням доцільно проводити у трьох напрямках: аналіз організації композиції художнього твору; аналіз засобів художньої виразності; аналіз емоційно-образного змісту художнього твору (ідеї автора).

Посилання

Androshchuk I. V. (2011). Pryntsypy vidboru i strukturuvannya zmistu kursu «Orhanizatsiya i metodyka vykhovnoyi roboty» Molod’ i rynok. 2011. № 1. S. 90-96.

Androshchuk I. P. (2010). Orhanizatsiya etnohrafichnykh doslidzhen’ z dekoratyvno-prykladnoho mystetstva u maybutnikh vchyteliv trudovoho navchannya. Zbirnyk naukovykh prats’ Umans’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny. Uman’: PPZhovtyyO.O, 2010. – Ch. 2. – S. 22-29.

Antonovych Ye. А. (2000). Etnoestetychnyy rozvytok uchniv riznykh vikovyk hhrup u protsesi osvoyennya narodnoho mystetstva. Dialohkul’tur: Ukrayina u svitovomukonteksti: khudozhnyaosvita: zb. nauk. pr. / [redkol.: I. A. Zyazyun (holov. red.), S. O. Cherepanova (uporyad. i vidp. red.), N. H. Nychkalo, O. P. Rudnyts’ka ta in]. L’viv; 2000. Vyp. 5. S. 247–262.

Buchkivs’ka V. V. Potentsial muzeyu navchal’noho zakladu u formuvanni tvorchoyi osobystosti maybutn’oho vchytelya. Naukovyy chasopys Natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriya 16. Tvorchaosobystist’uchytelya: problemyteoriyi i praktyky: Zbirnyk naukovykh prats’ /Red.kol. N.V.Huziy (vidpovidal’nyyredaktor) tain. Vyp.8 (18). K.: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2008. S. 89–92.

Zymomrya M. M. Estetychne vykhovannya molodi zasobamy narodnykh promysliv Zakarpattya (1919-1939 rr.): avtoref. dys. nazdobuttyanauk. stupenyakand. ped. nauk : 13.00.01 - zahal’na pedahohika ta istoriya pedahohiky TNPUim. V. Hnatyuka. Ternopil’, 2013. 19 s.

Konovets’ S. V. Pidhotovka vchytelya obrazotvorchoho mystetstva. Rivne: AhentsiyaMiso, 2002. 75 s.

Otych O. M. Mystetstvo u zmisti profesiynoyi pidhotovky maybutnikh pedahohiv profesiynoho navchannya: navch.-metod. posib. Poltava: InterHrafika, 2005. 200 s.

Rudnyts’ka O. P. Pedahohika: zahal’natamystets’ka: navchal’nyyposibnyk. Ternopil’: Navchal’naknyha – Bohdan, 2005. 360 s.

Tsisaruk V.Yu. Metodyka navchannya khudozhn’oyi obrobky derevyny maybutnikh uchyteliv tekhnolohiy: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 / V. Yu. Tsisaruk; Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova. – Kyyiv, 2013. – 20 s.

Shokirova Z. R. Formuvannya profesiynoyi maysternosti maybutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva zasobamy tradytsiynoyi symvoliky ornamentu Pedahohichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tekhnolohiyi. 2016. № 1 (55). S. 172–180.

Опубліковано
2017-12-27
Як цитувати
Селезньова, А. (2017). ЗМІСТ КУРСУ «ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (12), 163-180. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/79
Номер
Розділ
ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ