СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ (ОГЛЯД)

  • Сергій Чирчик
Ключові слова: дизайн, дизайн-освіта, професійна підготовка, професійна компетентність

Анотація

У роботі проведено категоріально-понятійний аналіз проблемного поля дизайн-освіти, висвітлено сучасні наукові підходи до професійної підготовки майбутніх дизайнерів. Виділено базисні системні зв’язки та компоненти професійної підготовки майбутніх дизайнерів в контексті системно-структурного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів. Визначено, що системність і цілісність змісту професійної підготовки спеціалістів в галузі дизайну передбачають: успішне вивчення базових дисциплін; відокремлення базових професійних задач; посилення наукової складової в освітній площині у закладі вищої освіти; рівневе домінування інформаційних технологій у професійних освітніх програмах; неперервність дизайнерської освіти з метою здобуття нових спеціальностей і кваліфікацій. Методичні засади в дизайні базуються на релевантності у впроваджені методів аналізу і синтезу. Аналітичне дослідження у споживчій сфері висвітлює передпроєктний аналіз у дизайн-проєктуванні. Відтак, результат дизайн-освіти переорієнтується з питань підготовленості, освіченості, кваліфікованості на терміни «компетенція» та «компетентність».

Посилання

Байденко В. Компетенции в профессиональном образовании (к освоению компетентностного подхода). Высшее образование в России. 2004. № 11. С. 3–13.

Базиль Л. О. Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. 574 с.

Безродний П. П. Архітектурні терміни: короткий російсько-український тлумачний словник за ред. В. В. Савченка.[2-ге вид., випр. і допов.]. Київ : Вища шк., 2008. 263 с.

Болотов В. А., Сериков В. В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе. Педагогика. 2003. № 10. С. 8–14.

Бондаренко В. В., Ланских М. В., Бондаренко Ю. В. Современные педагогические технологии. Харьков: ХНАДУ, 2011. 146 с.

Вахитова В. Г. Психолого-педагогические аспекты компетентностного подхода в системе высшего профессионального образования. Вестник Томского государственного педагогического университета. 2011. Вып. 10. С. 9–12.

Гальперин П. Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. М., 1985. 45 с.

Голобородько О. А. Особистісно орієнтована парадигма та її роль в оновленні навчально-виховного процесу. URL: http://www.confcontact.com/okt_all.php (дата звернення 10 лютого 2021 р.)

Жижин К. С. Принципы личностно ориентированного обучения в образовательных учреждениях. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2012. №5. С. 38–41.

Кардаш О. В. Дизайн інтер’єру я коб’єкт теоретичних досліджень. Теорія та практика дизайну. 2012.Вип. 1. С. 33–40

Кожуховская С. М. Личностно-ориентированный подход в реализации многоуровневой схемы подготовки профессионального педагога в области дизайна. Научные исследования в образовании. 2009. № 12. URL: http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-issledovaniya-v-obrazovanii (дата звернення 15 лютого 2021 р.)

Компетенции в профессиональной подготовке студентов вуза: [монография]. Челябинск: ЧГАУ, 2004. 169 с.

Кулененок В. В. Системный подход как методологическая основа проєктирования процесса дизайн-образования на художественно-графическом факультете Искусство и культура. 2011.№2 (2). С. 128–134.

Михайлов Ф. Т. Философия образования: ее реальность и перспективы. Вопросы философии. 1999. № 8. С. 92–118.

Морозов С. М. Психологическая теория деятельности история и перспективы. Курс лекций Москва : МГПП; РИЦ ПиПЛ, 2007. 126 с.

Орлов В. Ф., Базиль Л. О. Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. Вип. 16. С. 70-92. URL: https://doi.org/10.37041/2410-4434-2020-16-6 (дата звернення 8 лютого 2021 р.)

Петров Ю. Н. Педагогические подходы профессионального развития бакалавров дизайна. Педагогика. Общество. Право. 2014. № (9). С. 30–38.

Письменна Н. Особистісно-орієнтований підхід у контексті гуманізації навчально-виховного процесу. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2013. № 8, Ч. 1. С. 250–254.

Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. К. : «К.І.С.», 2004. С. 7–25.

Романова Л. Н. Формирование профессиональной компетентности студентов факультетов дизайна в системе вузовской подготовки. Теоретические и практические проблемы современного образования: материалы Междунар. науч.-пед. конф. 14 июня 2012 г. Краснодар: КСЭИ, 2012. С. 84–89.

Семенець С. П. Навчальне моделювання методів доведення в шкільному курсі математики. Математика в школі. 2006. № 9. С. 12–16.

Скляренко Н. В. Системні ідеї у дизайні: історичний екскурс. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2013. Вип. 19(2). С. 272–276.

Скляренко Н. В. Принцип взаємодії дизайн-системи і середовища у проєктуванні об'єктів зовнішньої реклами. Теорія та практика дизайну. 2013. Вип. 4. С. 160–170.

Сластенин В. А. Педагогика. М.: Школа-Пресс, 2009. 512 с.

Сліпушко О. М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. К.: «Криниця», 1999. 511 с.

Тименко В. П. Початкова дизайн-освіта: теорія і практика формування конструктивних умінь особистості: монографія [Текст] К.: Пед. думка, 2010. 380 с.

Ткаченко Е. В. Организация, структура и содержание подготовки педагогов профессионального образования в области дизайна (дизайнеров-педагогов). Образование и наука. 2001. №4 (10). С. 136–147.

Тухбатулина Л. М. Формирование творческого компонента профессиональной компетенции дизайнера в процессе проєктного обучения: [монография]. Казань: ООО «Вестфалика», 2010. 158 с.

Фалько В. П. Формирование художественно-проєктной компетенции педагога профессионального обучения в области дизайна: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». Екатеринбург, 2009. 27 c.

Червова А. А. Реализация компетентностного подхода в процессе подготовки педагога профессионального обучения в области дизайна. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2012. № 5 (1). С. 36–39.

Чернышева А. Г. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки при формировании проєктно-информационной компетенции будущих педагогов профессионального обучения в области дизайна. Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2013. Вип. № 3. URL: http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta (дата звернення 10 лютого 2021 року).

Чуйко Л. В. Математические методы в педагогике как условие совершенствования качества образования: автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования». Смоленск, 2006. 21 с.

Чурляева Н. П. Обеспечение качества подготовки инженеров в рыночных условиях на основе компетентностного похода: автореф. дисс. на соиск. учен. степени докт. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» ; 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». Красноярск, 2007. 44 с.

Шкиль О. С. Особенности профессиональной подготовки бакалавра дизайна вусловиях компетентностного похода. Теория и практика общественного развития. 2013. В. №3. С. 118–120.

Опубліковано
2024-03-14
Як цитувати
Чирчик , С. (2024). СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ (ОГЛЯД). Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (17), 52-73. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2021-17-4
Номер
Розділ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ