ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

  • Леонід Оршанський
  • Галина Гром
  • Володимир Ясеницький
Ключові слова: народне педагогічний потенціал, декоративно-ужиткове мистецтво, педагогічний заклад вищої освіти, майбутні вчителі

Анотація

У статті розкрито сутність і зміст педагогічного потенціалу народного декоративно-ужиткового мистецтва, його вплив на розвиток творчої особистості майбутніх учителів. Виокремлена система ознак народного декоративно-ужиткового мистецтва, яка характеризує його педагогічний потенціал: цілісність, етноцентричність, коммюнотарність (відкритість духовної єдності поколінь), самобутність етнохудожньої форми, синтетичність, традиційність, регіональність, динамічна єдність традицій та інновацій тощо. Охарактеризовано функції педагогічного потенціалу: гносеологічну (набуття студентами глибоких знань у галузі народного декоративно-ужиткового мистецтва, його регіональних традицій, ціннісно-смислової сфери); аксіологічну (формування емоційно-ціннісного ставлення до народного декоративно-ужиткового мистецтва українців, толерантного ставлення до культур інших народів); регулятивно-нормативну (гармонізація і регулювання взаємовідносин членів певної етнічної групи, міжособистісних відносин в соціокультурному середовищі та з представниками інших етнічних спільнот); творчу (актуалізація художніх традицій, прийомів, засобів художньо-образної виразності в творчій художньо-трудовій діяльності майбутніх учителів).

Визначені основні умови актуалізації педагогічного потенціалу народного декоративно-ужиткового мистецтва у педагогічному закладі вищої освіти: 1) створення мистецько-освітнього простору, відкритого передовсім до регіональної народної культури, що передбачає взаємовплив освітнього середовища педагогічного закладу вищої освіти та музейного культурно-просвітницького середовища; 2) впровадження інтегрованої трирівневої програми підготовки вчителів у галузі народного декоративно-ужиткового мистецтва, що передбачає регіональний, національний і світовий контексти освоєння культурно-мистецьких цінностей; 3) застосування комплексної методики викладання фахових дисциплін, що передбачає роботу студентів із автентичними творами народної художньої творчості в умовах музейної культурно-просвітницького середовища.

Біографії авторів

Леонід Оршанський

доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри технологічної та професійної освіти

Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка,

м. Дрогобич, Україна

Галина Гром

аспірантка кафедри технологічної та професійної освіти

Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка,

м. Дрогобич, Україна

Володимир Ясеницький

аспірант кафедри технологічної та професійної освіти

Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка,

м. Дрогобич, Україна

Посилання

Бучківська Г. В. Система професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва: автореф. дис.… д-ра пед. наук. 13.00.04. Тернопіль, 2019. 39 с.

Губский Е. Ф., Кораблева Г. Б. Краткая философская энциклопедия. Москва: Прогресс, 1994. 574 с.

Зязюн І. А. Культура в контексті політики та освіти. Мистецтво та освіта. 1998. №2. С. 4–5.

Отич О. М. Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання. Полтава: ІнтерГрафіка, 2005. 227 с.

Потенціал. Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/potencial (дата звернення 12 березня 2021 р.).

Словник базових понять з курсу «Педагогіка»: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів: вид. 2-ге, доп. і перероб. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2014. 100 с.

Філософський енциклопедичний словник. В. І. Шинкарук. Київ: Абрис, 2002. 742 с.

Опубліковано
2024-03-14
Як цитувати
Оршанський, Л., Гром, Г., & Ясеницький, В. (2024). ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (17), 82-97. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2021-17-6
Номер
Розділ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ