КРЕСЛЕННЯ У РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ

  • Ганна Шкарупа
Ключові слова: майбутні дизайнери, основи креслення, художньо-конструктивна компетентність, фаховий коледж, передвища освіта

Анотація

Сучасний ринок праці передбачає здатність фахівця гнучко і творчо реагувати на появу нових технологій та передбачає вміння швидко адаптуватись до оновлених виробничих процесів. Це вимагає від дизайнерів високого професіоналізму, який розкривається у художньо-конструктивній варіативності пропонованих ним рішень. Інтегративна компетентність дизайнера формулюється у Стандарті як здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі дизайну або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів дизайну та характеризується певною невизначеністю умов.

Ефективна організація навчального процесу на основі вимог майбутньої професійної діяльності, що передбачає створення нових дизайн-об’єктів, вимагає інтегрування фахово-орієнтованих навчальних задач до змісту загальноосвітніх дисциплін. Особливо це стосується такої дисципліни, як креслення, що  сприятиме розвитку художньо-конструктивної компетентності. Проте, останніми роками “Креслення” - як шкільна дисципліна - стрімко зникає з переліку обов’язкових. За нинішніх умов модернізації професійної освіти до навчальної програми дисципліни "Креслення" висувається подвійна вимога – структурної сталості та змістово-процесуальної гнучкості (мобільності), що посилює важливість виваженного формування змісту навчальних планів перед викладачами фахових закладів передвищої освіти. Особливо тих, де готують майбутніх дизайнерів.

Біографія автора

Ганна Шкарупа

викладач ВСП «Фахового

коледжу мистецтв та дизайну»

Київського національного

університету технологій та дизайну

м.Київ, Україна

Посилання

Стандарт фахової передвищої освіти 022 «Дизайн» URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/Fakhova%20peredvyshcha%20osvita/Zatverdzheni.standarty/2021/06/23/022.Dizayn.23.06.pdf) (дата звернення 2021 року).

Дизайн: словник-довідник. Ін-т проблем сучасн. мист-ва НАМ України; Київ: Фенікс, 2010. 384 с.

Дорошенко Н. І. (2008) Конструювання навчальної програми предмета «Будівельне креслення» для ПТНЗ Професійно-технічна освіта В.(3). С. 23-25. URL:http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/6321 (дата зверенення 2 лютого 2021 року)

Каленський А. А. Фахова передвища освіта: концептуальні засади стандартизації підготовки молодших спеціалістів Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування україни. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. 2017. В.277. С. 101-105. URL:http://nbuv.gov.ua/ujrn/nvnau_ped_2017_277_19 (дата зверенення 2 лютого 2021 року).

Корсунський В. О. Методика навчання майбутніх дизайнерів основ формотворення у процесі вивчення фахових дисциплін [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Респ. вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. ун-т». Ялта, 2012. 257 с.

Корсунський В. О. Основи формоутворення. Методика навчання основ формоутворення у процесі вивчення фахових дисциплін [Текст] : навч.-метод. посіб. Каф. образотвор. мистецтва і дизайну. Дніпропетровськ : Акцент, 2014. С.

Тименко В. П. Початкова дизайн-освіта теорія і практика формування конструктивних умінь особистості: монографія. Київ, Педагогічна думка, 2009. 381 с.

Шкарупа Г. М. Варіативність траекторій розвитку художньо-конструктивної компетентності майбутніх дизайнерів в умовах мистецького коледжу. Міжнародна науково-практична конференція. Глухів, 2018. С. 183-185

Шкарупа Г. М. Формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів на заняттях з креслення. «Педагогика: традиции и инновации». Херсон: Издательский дом «Гельветика», 2017. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/20feb2017/51.pdf (дата звернення 27 лютого 2021 року).

Опубліковано
2024-03-14
Як цитувати
Шкарупа, Г. (2024). КРЕСЛЕННЯ У РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (17), 171-184. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2021-17-11
Номер
Розділ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ